SPLOŠNI POGOJI 

 

1. člen 

Področje veljavnosti, opredelitev pojmov

 

(1) Ti splošni prodajni pogoji (v nadaljevanju: splošni pogoji) veljajo za vse pogodbe, sklenjene prek naše spletne trgovine, med družbo

 

Friendly House Handels-GmbH 

Wiedner Hauptstr. 39 

1040 Dunaj (Avstrija) 

Telefon: +43/1/503 4 503 

 

z zastopnikom Oliverjem Paarom 

 

– v nadaljevanju: ponudnik –

 

in

 

stranko, navedeno v 2. členu te pogodbe.

 

 – v nadaljevanju: stranka – 

 

(2) Za poslovno razmerje med ponudnikom spletne trgovine (v nadaljevanju: ponudnik) in stranko (v nadaljevanju: stranka) veljajo izključno naslednji splošni pogoji v različici, veljavni ob naročilu. Odstopajoči splošni pogoji naročnika se ne priznajo, razen če ponudnik v pisni obliki izrecno soglaša z njihovo veljavo.

 

(3) Stranka je potrošnik, če namena naročenih dobav in storitev ni mogoče v pretežni meri pripisati njeni gospodarski ali samostojni poklicni dejavnosti. Pri tem je podjetnik vsaka fizična ali pravna oseba ali pravno sposobno partnerstvo, ki pri sklepanju pogodbe opravlja gospodarsko ali samostojno poklicno dejavnost.

 

 

 

2. člen 

Sklenitev pogodbe

 

(1) Stranka lahko izbira izdelke iz sortimenta ponudnika, zlasti opremo za mešanje glasbe (DJ) ter studijske instrumente in naprave, te pa nato z gumbom »daj v nakupovalni voziček« zbira v tako imenovani košarici. Z gumbom »plačljivo naročilo« odda zavezujoči zahtevek za nakup blaga v košarici. Pred oddajo naročila lahko stranka kadarkoli spremeni podatke ali jih pregleda. Napake pri vnosu (npr. glede višine ponudbe ali želenega števila enot) lahko kadarkoli popravite tako, da na pregledni strani preverite navedbe in se z »gumbom za nazaj« v internetnem brskalniku pomaknete na prejšnjo stran. Potem lahko v posameznih okvirčkih popravite svoje vnose. Alternativno lahko postopek naročanja tudi povsem prekličete tako, da zaprete okno brskalnika. Naročilo pa je mogoče oddati in posredovati le, če stranka s klikom na gumb »Sprejemam splošne pogoje« sprejme te pogodbene pogoje in jih tako vključi v svoj zahtevek.

 

(2) Nato ponudnik stranki po e-pošti pošlje samodejno potrdilo o prejemu, v katerem je naročilo stranke še enkrat navedeno in ki ga lahko stranka natisne s funkcijo »Tiskanje«. Samodejno potrdilo o prejemu samo dokumentira, da je ponudnik prejel naročilo stranke, ne pomeni pa sprejetja zahtevka. Pogodba je sklenjena šele z oddajo izjave o sprejetju, ki jo ponudnik pošlje v ločeni e-pošti (potrditev naročila). V tej e-pošti ali v ločeni e-pošti, vendar najpozneje ob dobavi blaga, stranki pošljemo besedilo pogodbe (ki ga sestavljajo naročilo, splošni pogoji in potrditev naročila) na trajnem podatkovnem nosilcu (e-pošta ali papirnati izpis) (potrditev pogodbe). Besedilo pogodbe se shrani ob upoštevanju varstva podatkov.

 

(3) Sklenitev pogodbe se izvede v jeziku države, v kateri je kraj, iz katerega se opravi naročilo.

 

3. člen 

Dobava, razpoložljivost blaga

 

(1) Dobavni roki, ki jih navedemo, se nanašajo na čas naše potrditve naročila ob predpostavki predhodnega plačila nakupne cene. Če za posamezno blago v naši spletni trgovini ni naveden noben dobavni rok oziroma ta ne odstopa od trenutnega datuma, velja rok do 3 dni.

 

(2) Če ob naročilu stranke niso na voljo nobeni primerki izbranega izdelka, ponudnik to stranki nemudoma sporoči v potrditvi naročila. Če izdelek trajno ni dobavljiv, ponudnik opusti izjavo o sprejetju. V tem primeru pogodba ni sklenjena.

 

(3) Če izdelek, ki ga stranka izbere v naročilu, le začasno ni na voljo, ponudnik stranki to prav tako nemudoma sporoči v potrditvi naročila.

 

(4) Veljajo naslednje omejitve dobave: ponudnik dobavlja le strankam, ki imajo običajno prebivališče (naslov za račun) v Avstriji ali v eni od držav EU in ki navedejo naslov za dostavo v isti državi.

 

4. člen 

Pridržek lastninske pravice

 

Do popolnega plačila ostane dobavljeno blago v lasti ponudnika.

 

5. člen 

Cene in stroški pošiljanja

 

(1) Vse cene, ki so navedene na spletni strani ponudnika, vključujejo vsakokrat veljaven in zakonsko določen prometni davek.

 

(2) Prodajne cene ne vsebujejo nobenih stroškov za dostavo, montažo ali postavitev. Vendar lahko ponudnik na zahtevo stranke izvede oziroma organizira te storitve za posebno plačilo. Pri tem se za transport oziroma dostavo zaračunajo dejansko nastali stroški skupaj s primernim dodatkom režijskih stroškov, najmanj pa v višini nadomestil za tovor in prevoz, ki veljajo na dan odpreme oziroma se običajno uporabljajo za izbrano vrsto transporta. Montažna dela se obračunajo glede na porabljen čas, pri čemer velja, da se uporablja panožno običajna urna postavka osebja. V menijski točki Prodaja po pošti/Informacije so podrobneje predstavljeni dobavni in plačilni pogoji ter morebitne vrste plačil pa tudi ponudnikovi stroški pošiljanja.

 

(3) Stroški pošiljanja so navedeni pri podatkih o ceni v spletni trgovini ponudnika. Cena, ki vključuje nastale stroške pošiljanja, je prikazana tudi v maski naročila, preden stranka odda naročilo.

 

(4) Pošiljanje blaga se izvaja po dostavni službi. Če gre pri stranki za potrošnika, ponudnik kot podjetnik prevzema tveganje glede pošiljanja, razen če je stranka za pošiljanje izbrala špediterja, prevoznika ali drugo za to primerno osebo oziroma subjekt, podjetnik pa stranki te osebe ali subjekta ni predhodno navedel. V tem primeru se tveganje glede pošiljanja prenese na stranko, če je ponudnik predal blago logističnemu/prevoznemu podjetju.

Če je stranka podjetnik, se tveganje glede pošiljanja prenese na stranko takrat, ko ponudnik blago preda logističnemu/prevoznemu podjetju.

 

(5) Stranka v primeru preklica nosi neposredne stroške vračila.

 

6. člen 

Načini plačila

 

(1) Stranka lahko plačilo izvede s kreditno ali debetno kartico, s predplačilom, takojšnjim nakazilom ali z računom PayPal.

 

(2) Stranka lahko način plačila, shranjen v njenem uporabniškem računu, kadarkoli spremeni.

 

(3) Plačilo nakupne cene zapade neposredno s sklenitvijo pogodbe. Če je zapadlost plačila določena koledarsko, je stranka z neupoštevanjem termina že v zamudi. V tem primeru mora ponudniku na leto plačati zamudne obresti v višini 5 odstotnih točk nad osnovno obrestno mero.

 

(4) Obveznost stranke glede plačila zamudnih obresti ne izključuje ponudnikovega uveljavljanja dodatne škode zaradi zamud.

 

7. člen 

Jamstvo za stvarne napake, garancija

 

(1) Če je stranka potrošnik, ponudnik odgovarja za stvarne napake v skladu z veljavnimi namenskimi zakonskimi predpisi. Garancija traja 2 leti.

 

(2) Če je stranka podjetnik, traja garancija 12 mesecev.

 

(3) Potrošniki dobijo za vse blago 3-letno garancijo Friendly House. Podjetniki dobijo le obstoječe garancije proizvajalcev za konkretno blago. To ne vpliva na pravico do garancijskega zahtevka.

 

 

8. člen 

Odgovornost

 

(1) Odškodninski zahtevki stranke so izključeni. Iz tega so izvzeti odškodninski zahtevki stranke v primerih smrti, telesnih poškodb ali zdravstvenih posledic oziroma v primerih kršitve bistvenih pogodbenih obveznosti (glavnih obveznosti) in odgovornost za druge škode, ki temeljijo na naklepni kršitvi obveznosti ali kršitvi iz hude malomarnosti ponudnika, njegovih zakonitih zastopnikov ali pomočnikov. Bistvene pogodbene obveznosti so tiste obveznosti, katerih izpolnitev je potrebna za doseganje cilja pogodbe.

 

(2) Pri kršitvi bistvenih pogodbenih obveznosti ponudnik odgovarja le za pogodbeno opredeljeno škodo, ki jo je mogoče predvideti, če je bila ta povzročena iz lažje malomarnosti, razen če gre za odškodninske zahtevke stranke v primerih smrti, telesnih poškodb ali zdravstvenih posledic.

 

(3) Omejitve iz odstavkov 1 in 2 veljajo tudi v prid zakonitim zastopnikom in pomočnikom ponudnika, če se zahtevki uveljavljajo neposredno v razmerju do njih.

 

(4) Omejitve odgovornosti, ki izhajajo iz odstavkov 1 in 2, ne veljajo, če je ponudnik naklepno zamolčal napake ali prevzel garancijo za stvarno kakovost. Enako velja, če sta ponudnik in stranka sklenila dogovor o stvarni kakovosti. To ne vpliva na predpise zakona o jamstvu za izdelke.

 

9. člen 

Pravica do preklica

 

(1) Ob sklenitvi posla prodaje na daljavo imajo potrošniki zakonsko pravico do preklica, o kateri ponudnik daje informacije na svojem spletnem mestu v skladu z zakonskim modelom.

 

(2) Če stranka kot potrošnik uveljavlja pravico do preklica v skladu s 1. točko, stranka prevzame redne stroške vračila.

 

(3) Sicer pa za pravico do preklica veljajo pravila, ki so podrobno prikazana v ločenem pravnem pouku o preklicu (s povezavo).

 

10. člen 

Posledice preklica

 

Če stranka to pogodbo prekliče, ji mora ponudnik vsa plačila, ki jih je prejel od nje, vključno s stroški dobave (razen dodatnih stroškov, ki izvirajo iz tega, da je stranka izbrala drugo vrsto dobave, in ne od ponudnika ponujene ugodne standardne dobave), vrniti nemudoma in najpozneje v roku štirinajst dni od dneva, ko je prejel sporočilo o preklicu te pogodbe. Za to vračilo ponudnik uporabi enako plačilno sredstvo, kot ga je stranka uporabila pri prvotni transakciji, razen če se je s stranko izrecno dogovoril drugače; v nobenem primeru se stranki zaradi tega vračila ne zaračunajo nadomestila.

 

Ponudnik lahko vračilo odkloni, dokler blaga ne prejme nazaj ali dokler stranka ne predloži dokazila, da je blago poslala nazaj, glede na to, kaj nastopi prej.

Stranka mora blago nemudoma, vsekakor pa najpozneje v roku štirinajst dni od dneva, ko je ponudnika seznanila s preklicem te pogodbe, poslati nazaj ali predati ponudniku. Rok je upoštevan, če stranka blago odpošlje pred iztekom roka štirinajst dni.

Stranka nosi neposredne stroške vračila blaga.

Stranka mora morebitno izgubo vrednosti blaga poravnati le, če ta izguba izvira iz ravnanja, ki ni potrebno za preverjanje kakovosti, lastnosti in načina delovanja blaga. 

 

11. člen 

Končne določbe

 

(1) Za pogodbe med ponudnikom in stranko se uporablja pravo Republike Avstrije z izključitvijo Konvencije Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga. To ne vpliva na zakonske predpise o omejevanju izbire pravnega reda in o uporabi obveznih pravil, zlasti pravil države, v kateri ima stranka kot potrošnik običajno prebivališče.

 

(2) Če je stranka trgovec, pravna oseba javnega prava ali javnopravni posebni investicijski sklad, je za vse spore v zvezi s pogodbenimi razmerji med stranko in ponudnikom pristojno sodišče na območju sedeža ponudnika.

 

(3) Pogodba je tudi v primeru pravne neveljavnosti posameznih točk zavezujoča v preostalih delih. Neveljavne točke nadomestijo zakonski predpisi, če obstajajo. Če bi to za eno od pogodbenih strank pomenilo nesprejemljivo okoliščino, pa pogodba v celoti postane neveljavna.

 

Alternativno reševanje sporov v skladu s členom 14(1) Uredbe o spletnem reševanju potrošniških sporov in členom 36 Zakona o reševanju potrošniških sporov (VSBG):

 

Evropska komisija zagotavlja platformo za spletno reševanje sporov, ki je na voljo na spletnem naslovu http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Postopka reševanja sporov pred organom za poravnavo potrošnikov se nismo zavezani udeležiti in se ga tudi nismo pripravljeni udeležiti.